Controlling.NET

Autorzy pakietu ERP TETA Constellation zadbali również, by w pakiecie tym zawrzeć odpowiednie narzędzie do budżetowania oraz wielowymiarowych analiz. Zadania te realizuje TETA Controlling – moduł stworzony z myślą o przedsiębiorstwach które potrzebują dostępu do przekrojowej informacji. Jego użytkownikami mogą być nie tylko działy rachunkowości zarządczej i controllingu, ale również cała kadra kierownicza organizacji.

Platforma TETA Controlling jest nowoczesnym i elastycznym narzędziem stworzonym z myślą o przed-siębior¬stwach, które poszukują wsparcia w obszarach zarządzania danymi i informacjami.

Zakres funkcjonalny rozwiązania pozwala rozwiązać między innymi problemy związane z:

·         Zarządzaniem procesem przygotowania i kontroli rocznego planu finansowego,

·         Konsolidacją rozproszonych budżetów cząstkowych,

·         Przygotowywaniem budżetów (kosztów i przychodów) i planów rzeczowych,

·         Bieżącą analizą odchyleń od planów i norm oraz szybką identyfikacją ich przyczyn,

·         Przygotowywaniem raportów i sprawozdań oraz analiz na życzenie w dowolnych układach – zgodnie z wymaganiami urzędów, właścicieli firmy, dostawców, odbiorców itp.,

·         Przygotowywaniem raportów, analiz z danych pochodzących z różnych systemów, modułów,

·         Uzyskiwaniem w zadowalającym czasie i w wysokiej jakości informacji z danych zgromadzonych w eksploatowanych systemach transakcyjnych.

Rozwiązanie TETA Controlling występuje jako moduł pakietu TETA Constellation. Może stanowić także uzupełnienie posiadanych przez przedsiębiorstwo innych systemów transakcyjnych i umożliwia wyko-rzystanie danych w nich zawartych. TETA Controlling jest wyposażony w narzędzia wspierające organizację w realizacji następujących zadań:

Planowanie i budżetowanie


Aplikacja umożliwia przygotowanie i zarządzanie procesem tworzenia rocznego planu finansowego, przygotowaniem planów rzeczowych, automatyczną konsolidacją budżetów i planów cząstkowych. Ułatwia procesy związane z tworzenia nowych wersji planu, a także naliczaniem wskaźników (ekonomicznych i finansowych).

Raportowanie


TETA Controlling dba również o bieżący monitoring działalności przedsiębiorstwa – porównanie planu z wykonaniem na bazie dostarczanych z systemem raportów, szybką identyfikację przyczyn odchyleń od planu, automatyzację i terminowość przygotowywania informacji i ich dystrybucji do użytkowników.

Analizy

Możliwa jest także szeroka analiza różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa (sprzedaż, magazyny, logistyka, majątek trwały, produkcja, logistyka, finanse, personel, CRM, itp.) z wykorzystaniem informacji bieżących i historycznych zgromadzonych w firmowych systemach transakcyjnych. Za jej pomocą użytkownicy mogą wnikliwie badać informacje mające wpływ na wyniki osiąganie przez firmę i poszczególne obszary jej działalności.

Dostęp do raportów i analiz może być realizowany tak w obszarze administracyjnym (etap przygotowania), jak i za pomocą wygodnego w użyciu narzędzia dla użytkowników końcowych, tzw. Pulpitu Menedżera. Pulpit daje możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji istotnych dla danego użytkownika (lub grupy użytkowników) i prezentacji ich w formie graficznej lub tabelarycznej.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ