Majątek trwały.NET

Pakiet ERP TETA Constellation zawiera w sobie elastyczne narzędzie informatyczne, które umożliwia podejmowanie trafnych decyzji i wspomaga zarządzanie środkami trwałymi organizacji. TETA Majątek Trwały.NET jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie posiadanymi przez firmę składnikami majątku trwałego. Aplikacja zapewnia pełną ewidencję składników majątku wraz z dokumentami związanymi z ich obrotem. Dodatkowo, system dostarcza niezbędnych informacji dotyczących kosztów i struktury kosztów amortyzacji, a także bieżących danych do wyceny majątku.

Analitycy TETY wzięli pod uwagę, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie zarządzanie majątkiem trwałym. Jego pozyskanie wiąże się zwykle z ogromnymi kosztami, zaś amortyzacja środków trwałych staje się jednym z istotnych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Ważną cechą rozwiązania jest duża elastyczność. System pozwala skutecznie zarządzać środkami trwałymi bez względu na liczbę ewidencjonowanych składników. Posiada również szereg rozbudowanych kartotek i dodatkowych funkcji. Dzięki możliwości prowadzenia wielowymiarowych analiz opartych na wybranych elementach otrzymujemy informacje o stanie majątku trwałego i o istotnych dla nas pozycjach tego majątku.

Duża liczba procesów realizowanych w aplikacji TETA Majątek Trwały.NET odbywa się w zautomatyzowany sposób. Poza wykorzystaniem kodów kreskowych system posiada szablony automatycznej dekretacji oraz zautomatyzowanej aktualizacji dokumentów. Warto zaznaczyć, że elastyczność i funkcjonalność tej aplikacji czynią ją jednym z najlepszych rozwiązań tej klasy na rynku.

Majątek Trwały.NET wspomaga prowadzenie inwentaryzacji pełnej i uproszczonej. Inwentaryzacja rozliczana jest w oparciu o osoby odpowiedzialne materialnie lub miejsca użytkowania. Warto zaznaczyć, że inwentaryzacja może być prowadzona także z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

Majątek Trwały.NET spełnia wymagania Ustawy o Rachunkowości i przepisów podatkowych. Ewidencje w systemie prowadzone są niezależnie. Aplikacja wspomaga użytkownika w porównywaniu i kontroli wartości pomiędzy ewidencjami, jak również we wprowadzaniu i edycji danych w przypadku, gdy nie różnią się one pomiędzy ewidencjami.

System umożliwia rejestrację i kontrolę wszelkich możliwych zdarzeń gospodarczych związanych z majątkiem trwałym. Każda zaistniała operacja gospodarcza ma swoje odzwierciedlenie we wprowadzonych dokumentach oraz zmianie stanu wartości. Opis składników majątku trwałego przebiega od przyjęcia środka do użytkowania, poprzez jego ulepszania, likwidacje częściowe, zmiany miejsca użytkowania, aż do jego fizycznej likwidacji, sprzedaży lub przekazania. Co ważne, każdą niepoprawnie zarejestrowaną operację można szybko zidentyfikować i w łatwy sposób dokonać korekty. Przyjęcia środków trwałych można dokonywać pojedynczo i zbiorczo. Zbiorcze wystawianie dokumentów przyjęcia znacznie poprawia ergonomię pracy w przypadkach zakupu większej ilości składników majątku o tych samych lub podobnych cenach i specyfikacji.

 Dokumenty takie jak amortyzacja, przesunięcie, bilans otwarcia również mogą być wystawiane dla wielu środków jednocześnie, co znacznie skraca czas ich edycji i ewidencjonowania.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: 

        

                INWENTARYZACJA                                 EWIDENCJA DODATKOWA                          EWIDENCJA BILANSOWA

                                                                                                                                                  I PODATKOWA