Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dzisiejsze wymagania stawiane przed działami HR nie ograniczają się jedynie do prowadzenia kadr i sprawnego naliczania wynagrodzeń. Od wielu lat obserwujemy systematyczne zwiększanie nacisku na tzw. „miękki” HR, zaś pracownicy działów personalnych posiadają obowiązek dbania o szkolenia, procesy rekrutacyjne, opis stanowisk pracy czy strukturę organizacyjną firmy. System TETA Personel.NET może znacznie ułatwić te procesy.

Zarządzanie rozwojem pracownika.NET


Pierwszy z modułów zarządzania personelem dedykowany jest do obsługi procesów związanych z rozwojem pracowników. Pozwala zdefiniować jeden spójny katalog kompetencji i kwalifikacji, który następnie jest wykorzystywany w innych aplikacjach systemu TETA Personel.NET. Katalog jest całkowicie parametryzowany na etapie wdrożenia oraz podlega ciągłej aktualizacji wraz z rozwojem firmy i z pojawieniem się nowych kompetencji. Katalog kompetencji wykorzystywany jest w procesach oceny okresowej pracownika, badaniu potrzeb szkoleniowych, badaniu luk kompetencyjnych, prowadzeniu rekrutacji i planowaniu ścieżek karier.

Rekrutacja.NET


Rekrutacja.NET to narzędzie informatyczne zapewniające sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników na dowolne stanowisko w organizacji. Wspomaga procesy rekrutacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Charakteryzuje się dużą elastycznością i ergonomią użytkowania. Pracuje w oparciu specyfikę tzw. „pełnego” oraz „uproszczonego klienta”, dzięki czemu oferuje bogaty i przyjazny dla użytkownika interfejs, a także umożliwia publikowanie formularzy w Internecie. Rozwiązanie to nie tylko wspomaga proces samej rekrutacji, ale umożliwia również późniejszą ocenę jej efektywności.

Szkolenia.NET


Kolejna aplikacja dedykowana jest dla działów i użytkowników, którzy zajmują się organizowaniem szkoleń w firmie. Wspomaga użytkowników w badaniu potrzeb szkoleniowych, tworzenie budżetu i planów oraz w organizowaniu grup szkoleniowych.

System jest bardzo elastyczny i łatwo można go dostosować do zachodzących procesów szkoleniowych w firmie. W przypadku mniej wymagających Klientów proces może polegać tylko na prostej ewidencji zrealizowanych szkoleń. Natomiast dla Klientów u których procesy szkoleniowe są bardziej skomplikowane system proponuje funkcjonalności związane z budżetowaniem, planowaniem, weryfikacją planów i rozliczeniem kosztów poniesionych na szkolenia. Rozwiązanie współpracuje z samoobsługową platformą dla pracowników TETA HRM, gdzie uczestnicy mogą zgłaszać swoje potrzeby szkoleniowe a po ich zrealizowaniu wypełnić ankietę oceniającą poszczególne szkolenia.

Organizacja.NET


Aplikacja służy do odzwierciedlenia pełnej struktury danej firmy. Wszystkie związki w strukturze firm, czy też w strukturze organizacyjnej są powiązane z czasem. Dzięki temu użytkownik zawsze może zobaczyć jak wyglądała sytuacja na dany dzień.

Rozwiązanie to dedykowane jest do osób, które zarządzają strukturą w firmie, odpowiadają za jej zmiany, łączenie jednostek i tworzenie nowych. Ponadto aplikacja posiada funkcjonalności związane z opisywaniem stanowisk pracy.

Zarządzanie Czasem Pracy.NET


Jest to rozwiązanie obsługujące procesy dotyczące rozliczania czasu pracy, począwszy od planowania harmonogramów, ewidencję czasu pracy (negatywną i pozytywną) aż do bilansowania i analizowania. Aplikacja mocno integruje się z TETA HRM, gdzie wiele elementów związanych z rozliczaniem czasu pracy zostało oddelegowanych do kierowników liniowych. Czas pracy można nanieść bezpośrednio na karcie pracy lub dokonać importu z systemów RCP. Aplikacja jest integrowana z zewnętrznymi rejestratorami czasu pracy, dzięki czemu do bazy danych można zaimportować zewnętrzny plik w formacie ustalonym w trakcie wdrożenia systemu.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa.NET


Kolejna aplikacja dedykowana jest dla firm i instytucji, których pracownicy założyli kasę zapomogowo-pożyczkową. System wspomaga zarządzanie członkami kasy, wpłatami wkładów do kasy oraz udzielaniem i rozliczaniem przyznanych pożyczek.

Działalność socjalna.NET


Działalność socjalna.NET to rozwiązanie dedykowane dla komórek, które zajmują się funduszem socjalnym w firmie. Użytkownik otrzymuje narzędzie, która wspomaga go w ewidencji i rozliczeniu dowolnych pożyczek, świadczeń socjalnych, zapomóg oraz udzielonych dofinansowań.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa i działalność socjalna pozostają w ścisłej integracji z modułem Płace.NET, gdzie dzięki odpowiednio zdefiniowanym algorytmom następuje rozliczanie udzielonych pożyczek czy świadczeń.

BHP.NET


Moduł ten jest szczególnie przydatny Klientom, którzy muszą zarządzać dużym asortymentem środków BHP. Aplikacja wspomaga użytkownika w badaniu potrzeb na dane środki oraz pomaga w kontrolowaniu jakie środki zostały wydane w danym czasie i kto był ich użytkownikiem

Umowy cywilno-prawne.NET


W ramach TETA Personel.NET powstała też aplikacja odpowiadająca za obsługę procesów związanych z rozliczaniem umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria, umowy agencyjne itp. Obsługa tych procesów rozpoczyna się od zawarcia umowy i podania jej parametrów. Następnie wystawiany jest rachunek, którego rozliczenie następuje na liście płac w efekcie czego wypłacane jest wynagrodzenie.

Umowy można zawierać z własnymi pracownikami lub ze zleceniobiorcami spoza firmy. Podczas obsługi procesu użytkownik korzysta z gotowych kreatorów, które kontrolują wprowadzane przez użytkownika dane i pilnują kompletności wprowadzonych danych wraz z badaniem czy dana umowa powinna podlegać ubezpieczeniom. Do każdego rachunku można podać wiele miejsc powstawania kosztów, co pozwala dokładnie rozliczyć koszty związane z daną umową.

Indywidualne potrzeby


System TETA Personel.NET wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm o specyficznym profilu i działalności, których nie obejmuje większość rozwiązań kadrowo-płacowych na rynku. Z myślą o nich utworzone zostały następujące narzędzia: Praca Czasowa.NET – aplikacja dedykowana dla Agencji Pracy Czasowej, pozwalająca na zatrudnianie pracowników na umowy tymczasowe i „wypożyczanie” ich innym pracodawcom. System umożliwia ewidencjonowanie potrzeb pracodawców, dopasowanie do nich profili kandydatów oraz ich rozliczanie w oparciu o ewidencję czasu pracy. Cały proces jest oczywiście w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zakład Pracy Chronionej.NET
– rozwiązanie dedykowane przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Moduł ten jest przydatny zwłaszcza firmom posiadającym status Zakładów Pracy Chronionej. Dzięki systemowi pracodawca jest w stanie na bieżąco kontrolować wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych i na tej podstawie podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. System przechowuje listę orzeczeń o niepełnosprawności, nalicza dodatkowe wymiary urlopu w oparciu o obowiązujące przepisy oraz prowadzi ewidencję świadczeń udzielanych pracownikom niepełnosprawnym (np. dofinansowania do wczasów rehabilitacyjnych).

POTRZEBUJESZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI? KLIKNIJ TUTAJ